energetska učinkovitost Što znači u praksi termin... Što znači u praksi termin... energetska učinkovitost

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17):

Ad.1 Energetska učinkovitost odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka, kao i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i /ili kogeneracije za koju se ne ostvaruje poticajna cijena temeljem posebnih propisa.

Ad.2 Energetska usluga je provedba projekta energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljena na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i/ili vode.

Ad.3 Energetski razred zgrade je pokazatelj:
– specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava,
– specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju (ventilacija/klimatizacija se uzima u obzir ukoliko postoji i to samo kroz grijanje), a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije onih termotehničkih sustava naznačenih u Metodologiji u Tablici 5.18 (Definirani tehnički sustavi za proračun do primarne energije za referentne klimatske podatke za pojedine vrste zgrada) za pojedinu vrstu nestambene zgrade (uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine, ostale nestambene zgrade).

Ad.4 Energetski pregled zgrade je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba.

Ad.5 Izvješće o energetskom pregledu je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procjene i prijedloge iz ovog Pravilnika te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda zgrada.

Ad.6 Energetska obnova zgrade je primjena mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade ili njezina dijela i temeljnog zahtjeva za građevinu - gospodarenje energijom i očuvanje topline. Pri čemu mjere energetske učinkovitosti obuhvaćaju: energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade za potrebe energetske obnove, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade kojom se dokazuje ušteda energije, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete te sustav automatizacije i upravljanja zgrade ili njezina dijela te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije.

Ad.7 Ovlaštena osoba je osoba koja prema posebnom propisu kojim se propisuju uvjeti i mjerila za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi ima ovlaštenje za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada i/ili redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdano od Ministarstva.

Vrh

Energetski razredi Koliko energije godišnje trošite? Koliko energije godišnje trošite? Energetski razredi

Energetski razred se procjenjuje prema vrijednosti specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke - Q''H,nd,ref u kWh/(m²a)

  • ≤ 15
  • ≤ 25

Energetski razredi A+ i A imaju zgrade koje imaju najmanju potrošnju energije po m²a. U ove dvije kategorije spadaju pasivne kuće i faktor 10 kuće tj. kuće s gotovo nul energetskim standardom.

  • ≤ 50
  • ≤ 100

Energetski razredi B i C su zgrade koje ispunjavaju zakonom propisani minimum ušteda po tehničkim karakteristikama u potrošnji energije po m²a. To su večinom zgrade novijeg datuma.

  • ≤ 150
  • ≤ 200

Energetski razredi D i E imaju zgrade sa srednjom potrošnjom energije po m²a. Uglavnom se radi o zgradama koje su djelomično izolirane npr. samo krov.

  • ≤ 250
  • > 250

Energetski razredi F i G označuju zgrade s najvećom potrošnjom energije po m²a. U ove dvije kategorije spada najveći broj postojećih zgrada u Republici Hrvatskoj.

Vrh

Energetski certifikati Energetsko certificiranje zgrada javne nabave Energetski certifikati

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17 definira
Zgradu javne namjene kao zgradu ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi.

Energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog certifikata za:
- zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²,
- nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,
- zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing.

Vrste zgrada u cjelini odnosno samostalne uporabne cjeline zgradeza koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

1. višestambene zgrade – za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat,
2. obiteljske kuće,
3. uredske zgrade,
4. zgrade za obrazovanje,
5. bolnice,
6. hoteli i restorani,
7. sportske dvorane,
8. zgrade trgovine - veleprodaja i maloprodaja,
9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji, knjižnice i slično).

U slučaju da se zgrada prodaje, iznajmljuje, daje u zakup odnosno daje na leasing u tijeku građenja, budući kupac, najmoprimac, odnosno zakupac može zahtijevati od investitora da mu predoči izračun budućih energetskih svojstava zgrade.

Vrh

Odgovori koje tražite na... česta pitanja Odgovori koje tražite na... česta pitanja

1 Kako izgleda Energetski certifikat za stambene zgrade?

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata. Izgled Energetskog certifikata je definiran u Prilogu 2, Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17.

2 Koji zakonski i podzakonski akti reguliraju obvezu Energetskog certificiranja nekretnina?

Zakon o energetskoj učinkovitosti NN 127/14
Zakon o gradnji NN 153/12, 20/17
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi NN 73/15
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15

3 Koji su podaci potrebni za izradu jednog Energetskog certifikata?

Potreban je tlocrt postojećeg stanja svih etaža i pogled na sve fasade, presjek karakterističnih elemenata konstrukcije, popis svih potrošača energije koji se koriste za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode, rasvjetu interijera i eksterijera, zajedno s instalacijskim nacrtama, te računi za energente i vodu za zadnje tri godine potrošnje. Ukoliko nešto od gore navedene dokumentacije nedostaje ovlaštena osoba će je izraditi o dodatnom trošku.

4 Koliko dugo vrijedi energetski certifikat i tko ga izdaje?

Energetski certifikat vrijedi 10 godina od datuma izdavanja, a za zgradu s jednostavnim tehničkim sustavom potpisuje ga ovlaštena osoba koja ga je izradila, a energetski certifikat za zgradu sa složenim tehničkim sustavom potpisuju sve ovlaštene osobe i/ili imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi koje su u izradi istog sudjelovale.

Vrh